Дистанционен достъп за
клиенти с абонамент.

   ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА   

За извършване на основните дейности в организацията:
 • Търговия с компютри, офис техника , консумативи и канцеларски материали
 • Сервиз на компютри и офис техника
 • Производство /асемблиране/ на компютри
 • Репроизводство на консумативи за принтерии
 • Изграждане на компютърни мрежи
при спазване на нормативните и вътрешнo фирмени изисквания за опазване на околната среда, възстановяване и непрекъснато подобряване на нейните компоненти.

В съответствие с обявената Политика, Ръководството поема ангажимента за:
 • Спазване на всички законови и нормативни изисквания, които организацията е приела, документирала и които се отнасят до нейните аспекти свързани с околната среда.
 • Прилагане на най-добри практики в областта на опазването на околната среда.
 • Осъществяване на мониторинг и управление на дейностите, с цел минимизиране на генерираните отпадъци, намаляване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда и стремеж за рециклирането им.
 • Икономично използване на ресурсите.
 • Разработване и въвеждане на инвестиционни програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването.
 • Обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването на ефекта от дейността му, компетентността и отговорността му към опазването на околната среда.
 • Регламентиране на конкретни, точни и ясни взаимоотношения, осъществявани от ръководители, специалисти и изпълнители.